Luteriskā draudze

Pārdomām decembrī...

Ar Adventa pirmo svētdienu sākas jaunais Baznīcas liturģiskais gads, kas tradicionāli noslēdzās ar Mūžības svētdienu. Šāda kārtība veidojusies no izpratnes, ka cilvēka ticības dzīve sākas līdz ar sastapšanos ar Kristu. Kristus – Dieva Dēls, kā bērns ienāk cilvēka dzīvē, pieaug, dod cilvēkiem savu mācību, mirst pie Krusta, Lieldienās augšāmceļas un vada cilvēku uz sastapšanos ar Dievu Tēvu pēc laicīgās dzīves.
Mūsdienās Adventa svētdienās bieži tiek lietots šāds tematisks iedalījums:
 

1. svētdiena — Dieva apsolījums par pasaules Pestītāju Ēdenes dārzā;
2. svētdiena — praviešu apsolījumi Vecajā Derībā par pasaules Pestītāja nākšanu;
3. svētdiena — Jāņa Kristītāja norādījumi par Pestītāju tautas vidū;
4. svētdiena — Kristus norādījumi par Viņa otro atnākšanu Lielajā Tiesas Dienā.

Paldies "CEMEX Iespēju fondam"

Jau otro gadu "CEMEX Iespēju fonds" atbalsta projektu "Blīdenes "Mācītājmājas" parka saglabāšana, atjaunošana un labiekārtošana".

"CEMEX Iespēju fonds" atbalsta Blīdenes evaņģēliski luteriskās draudzes projektu

2014.gadā nodibinājums "CEMEX Iespēju fonds" atbalstīja Blīdenes evaņģēliski luteriskās draudzes projektu "Blīdenes "Mācītājmājas" parka saglabāšana, atjaunošana un labiekārtošana - 2.kārta". Līdz ar to šogad varēsim turpināt pagājušajā gadā uzsākto projektu un labiekārtot mūsu "Mācītājmājas" parku. Visi interesenti ir laipni aicināti atbalstīt parka labiekārtošanu finansiāli un piedaloties personīgi parka labiekārtošanas darbos. Tuvāka informācija pie projekta vadītājas Guntas Bulas pa mobilo tālruni 22136639.

Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze


Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze savu darbību atjaunoja 1991.gadā. 2000.gadā draudze attīrīja bijušās baznīcas pamatus un iekārtoja baznīcu zem klajas debess, kurā sākotnēji divas reizes mēnesī, bet kopš 2008.gada vasaras četras reizes mēnesī noturēja dievkalpojumus. Pēdējos gados zaļajā baznīcā notiek ikgadējie sadraudzības dievkalpojumi.
Subscribe to RSS - Luteriskā draudze